Όροι διαγωνισμού Facebook – Μία ∆ωροεπιταγή Αξίας 50 Ευρώ από 8η/1/2024 και ώρα 11:00 ως και την 14η/1/2024 και ώρα 23:59.

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «Facebook –Μία Δωροεπιταγή Αξίας 50 Ευρώ»

Ι. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 • Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «BLE MEDIA GROUP (BMG)» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, στην οδό 4ης Αυγούστου 6, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Facebook – Μία Δωροεπιταγή αξίας 50 Ευρώ» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας www.ble.fm (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).
  Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

ΙΙ. Διάρκεια Διαγωνισμού

 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 08η/01/2024 και ώρα 11:00 ως και την 14η/01/2024 και ώρα 23:59.

 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 14η Ιανουαρίου 2024 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

ΙΙΙ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρίας BLE MEDIA GROUP (BMG), καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.
 • Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.
 • Για τη συµµετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια ισχύος του ∆ιαγωνισµού, ο χρήστης θα µπορεί να συµµετάσχει µε τον παρακάτω τρόπο: Στον λογαριασµό του Ble.fm στο Facebook, θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να κάνει «like» και κατόπιν θα πρέπει να κάνει σχόλιο («comment») αναφέροντας υποχρεωτικά µόνο τον τόπο διαµονής του (όχι την ακριβή του διεύθυνση), στη συγκεκριµένη ανάρτηση («post») σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό. Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει «like» και στην σελίδα του Ble.fm στο Facebook. ∆εν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά αντίθετα στο νόµο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 • Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο Διαγωνισμό σε κάθε πλατφόρμα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις- αναρτήσεις στο ως άνω post του Ble.fm στο Facebook.

IV. Δώρα Διαγωνισμού

 • Το δώρο του Διαγωνισμού είναι μία (1) δωροεπιταγή αξίας 50 € για έναν τυχερό από την εταιρία «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Β.Ε.Α.Ε. - SUPER MARKET ΑΓΟΡΑ ΝΑΤΑΛΙ». Η συγκεκριμένη δωροεπιταγή θα εξαργυρωθεί σε προϊόντα που προσφέρει η ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία.

 • Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 • Η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για άλλες υπηρεσίες που τυχόν λάβουν οι νικητές ή λοιπές δαπάνες στις οποίες αυτοί προβούν κατά την διάρκεια του και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο του Διαγωνισμού.

V. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

 • Για το συγκεκριμένο post, θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Διοργανώτριας που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, καθώς και 2 επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/01/2024 και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

VI. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

 • Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω Facebook με σχόλιο κάτω από την απάντηση του εντός 24 ωρών από την κλήρωση.
 • Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 5 ωρών), η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί άμεσα, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 • Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 • Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

o σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

o σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

o σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές

o σε περίπτωση που η συμμετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου

o σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου.

 • Το δώρο θα παραλαμβάνεται, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, από το γραφείο νομικής υποστήριξης της Διοργανώτριας Εταιρίας, ή εναλλακτικά κατόπιν επιλογής του νικητή, θα αποστέλλεται στην ακριβή διεύθυνσή του με εταιρία ταχυμεταφοράς (κούριερ) με προσωπικά του έξοδα. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.
 • Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 • Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού.

VII. Τροποποίηση Όρων - Δώρων

 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό ή τους τυχερούς, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

VIII.Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας

 • Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

IX.Λήξη Διαγωνισμού

 • Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της  Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

X.Προσωπικά Δεδομένα

 • Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
 • Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτού, η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
 • Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών.
 • Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρίας.

XI.Αποδοχή όρων - δικαιοδοσία - εφαρμοστέο δίκαιο

 • Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 • Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της Διοργανώτριας «www.ble.fm».
 • Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagonismos@ble. fm

931 130x52 Θεσσαλονίκη - Πιερία - Ημαθία - Πέλλα - Κιλκίς

931 130x52 Κοζάνη - Πτολεμαΐδα - Φλώρινα

Επιλέξτε περιοχή 

Περιοχή Ακούστε
Θεσσαλονίκη 
Πιερία 
Ημαθία 
Πέλλα 
Κιλκίς
Κοζάνη 
Πτολεμαΐδα 
Φλώρινα

logo ble web

Μοιρασου μαζι μας το τραγουδι που αγαπας !!!

Αν θες μας λες ποιος εισαι. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορία αυτή ποτέ
Μπορείτε να γράψετε τον τίτλο ή να κάνε επικόληση το link από όπου το βρήκατε
Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είστε ρομπότ